Mode d’emploi Philips BHD186 Sèche-cheveux

Besoin d'un mode d’emploi pour votre Philips BHD186 Sèche-cheveux ? Ci-dessous, vous pouvez consulter et télécharger gratuitement le mode d’emploi PDF en français. Ce produit a actuellement 3 questions fréquemment posées, 0 commentaires et 0 votes. Si ce n'est pas le mode d’emploi que vous souhaitez, veuillez nous contacter.

Votre produit est défectueux et le mode d’emploi n’offre aucune solution ? Rendez-vous à un Repair Café pour obtenir des services de réparation gratuits.

Mode d’emploi

Loading…

a
b
c
d
e
f
g
h
i
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHD184
Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 41694
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
MS-MY Manual pengguna
ZH-CN ⩕ᝤ᝸ڹ
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
ID
Buku Petunjuk Pengguna
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched o.
WARNING: Do not use
this appliance near
bathtubs, showers,
basins or other vessels
containing water.
Always unplug the appliance
after use.
If the appliance overheats,
it switches o automatically.
Unplug the appliance and let
it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance
on again, check the grilles to
make sure they are not blocked
by u, hair, etc.
If the mains cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
For additional protection, we
advise you to install a residual
current device (RCD) in the
electrical circuit that supplies
the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating
current not higher than 30mA.
Ask your installer for advice.
Do not insert metal objects
into the air grilles to avoid
electric shock.
Never block the air grilles.
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
Do not use the appliance on
articial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specically recommend. If
you use such accessories
or parts, your guarantee
becomes invalid.
Do not wind the mains cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Do not operate the appliance
with wet hands.
Always return the appliance to
a service centre authorized by
Philips for examination or repair.
Repair by unqualied people
could result in an extremely
hazardous situation for the user.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.
Environment
This symbol means that this product shall not be
disposed of with normal household waste
(2012/19/EU). Follow your country’s rules for the
separate collection of electrical and electronic
products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Adjust the temperature switch ( c ) and airow
switch(
d ) to the desired position. Press and hold the
cool shot button
( a ) for cool airow to x your style
after drying or styling.
Switch Setting Function
Temperature
Hot
Dry shower-wet hair
quickly
ThermoBalance
With the ThermoBalance
sensor, it continuously
monitors and adjusts
the air temperature,
ensuring an optimal dry
Dry your hair with warm
temperature gently
Airow
Strong airow and fast
drying
Gentle airow and
styling
Switch o
You can also use the turbo button ( b ) for an extra
powerful airow.
» The ThermoBalance LED indicator
( e ) will turn on
when the setting is selected, and you will feel cool/hot
airow coming out of the dryer.
» The appliance with ionic function provides additional
shine and reduces frizz. It automatically activates when
the appliance is switched on. The ions may produce a
special odor. It is normal and caused by the ions which
are generated.
Massaging Diuser (
i )
The massaging diuser is specially developed to gently dry
both straight and curly or wavy hair.
To enhance your natural volume and maintain your curls,
hold the dryer vertically to dry your hair.
To add volume at the roots, insert the pins into your hair
in such a way that they touch your scalp.
Make rotating movements with the appliance to distribute
the warm air through your hair.
You can enjoy a massaging function with diuser thanks
to its caring soft pins.
After use:
1 Switch o the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille ( g ) o the appliance to remove
hair and dust.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop (
f ).
3 Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact
the Philips Customer Care Centre in your country (you nd
its phone number in the worldwide guarantee leaet). If
there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da vand
udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug
ikke dette apparat i
nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer
eller andre kar, der indeholder
vand.
Tag altid stikket ud, efter du har
brugt apparatet.
Hvis apparatet bliver
overophedet, slukker det
automatisk. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du
tænder apparatet igen, skal du
kontrollere gitrene for at sikre, at
de ikke er blokeret af fnug, hår
osv.
Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-
serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand
for at undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og
personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden
opsyn.
Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet
med et HFI-relæ, der ikke
overstiger 30mA. Kontakt
eventuelt en el-installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind
i luftgitrene, da dette kan give
elektrisk stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt
hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter eller
tilbehør/dele, som ikke specikt
er anbefalet af Philips. Hvis
du anvender en sådan type
tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno ledningen rundt
om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i
stikket.
Undlad at betjene apparatet
med våde hænder.
Reparation og eftersyn af
apparatet skal altid foretages
på et autoriseret Philips-
serviceværksted. Reparation
udført af ukvaliceret personale
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Miljø
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaes sammen med almindeligt
husholdningsaald (2012/19/EU). Følg dit lands regler
for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2 Tørring af håret
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Indstil temperaturknappen ( c ) og knappen til luftstrøm
(
d ) til den ønskede position. Hold knappen til kølig luft
( a ) nede for at sætte frisuren med en kølig luftstrøm
efter tørring eller styling.
Omskifter Indstilling Funktion
Temperatur
Varm
Tør vådt hår hurtigt efter
brusebad
ThermoBalance
Med ThermoBalance-
sensoren overvåges
og justeres
lufttemperaturen
konstant, og der sikres
en optimal tørring
Tør håret skånsomt med
en varm temperatur
Luftstrøm
Kraftig luftstrøm til hurtig
tørring
Moderat luftstrøm og
styling
Sluk
Du kan også bruge turboknappen ( b ) for at opnå en
ekstra kraftig luftstrøm.
» ThermoBalance LED-indikatoren
( e ) tænder, når
indstillingen er valgt, og der kommer en kølig/varm
luftstrøm ud af hårtørreren.
» Apparatet med ionisk funktion giver yderligere glans
og reducerer krusning. Den aktiveres automatisk, når
apparatet tændes. Ionerne kan afgive en særlig lugt.
Dette er normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
Masserende diusor ( i )
Den masserende diusor er speciet udviklet til nænsom
tørring af både glat og krøllet eller bølget hår.
For at forbedre din naturlige volumen og beholde
dine krøller skal du holde hårtørreren lodret under
hårtørringen.
For at give håret fylde ved hårrødderne sættes diusuren
ind i håret, så pindene rører hovedbunden.
Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser for at opnå en
jævn fordeling af den varme luft i dit hår.
Hårtørrerens nænsomme, bløde pigge giver en
massagefunktion med diusor.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det
køler ned.
3 Tag luftindtagsgitteret ( g ) af apparatet for at fjerne hår
og støv.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængsstroppen (
f ).
3 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et
problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips
Kundecenter i dit land (telefonnummeret ndes i folderen
”Worldwide Guarantee”). Hvis der ikke ndes et kundecenter
i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von
Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird,
trennen Sie es nach dem
Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar,
sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden
Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen,
Duschen, Waschbecken
oder sonstigen Behältern mit
Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet.
Ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose, und lassen Sie
das Gerät einige Minuten lang
abkühlen. Vergewissern Sie sich
vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw.
die Gebläseönung blockieren.
Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder
einer ähnlich qualizierten
Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung
in dem Stromkreis, der das
Badezimmer versorgt, bietet
zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen
wenden Sie sich an Ihren
Installateur.
Führen Sie keine
Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder
Gebläseönung ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseönung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht
zum Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals
Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Bedienen Sie das Gerät nicht
mit nassen Händen.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch
unqualizierte Personen kann
zu einer hohen Gefährdung für
den Verbraucher führen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Stellen Sie den Temperaturschalter ( c ) und den
Gebläseschalter (
d ) auf die gewünschte Position.
Halten Sie die Taste für die Kaltstufe
( a ) gedrückt,
um nach dem Trocknen oder Stylen Ihren Look zu xieren.
Schalten Einstellung Funktion
Temperatur
Heiß
Nasses Haar schnell
trocknen
ThermoBalance
Der ThermoBalance-
Sensor überwacht
kontinuierlich die
Temperatur und
passt sie an, um
optimale Trocknung zu
gewährleisten.
Trocknen Sie Ihr Haar
sanft bei warmer
Temperatur.
Luftstrom
Starker Luftstrom für
schnelles Trocknen
Sanfter Luftstrom und
einfaches Styling
Ausschalten
Für einen besonders leistungsstarken Luftstrom können
Sie auch die Turbotaste
( b ) verwenden.
» Die ThermoBalance LED-Anzeige
( e ) wird
eingeschaltet, wenn die Einstellung ausgewählt wurde.
Sie spüren dann einen kalten/heißen Luftstrom aus dem
Haartrockner.
» Das Gerät mit Ionisierungsfunktion verleiht Ihrem Haar
mehr Glanz und glättet das Haar. Die Funktion wird
beim Einschalten des Geräts automatisch aktiviert. Die
Ionen können einen speziellen Geruch entwickeln. Diese
Geruchsbildung ist normal und wird durch die generierten
Ionen verursacht.
Massagediusor ( i )
Der Massagediusor wurde zum schonenden Trocknen
glatter sowie lockiger oder welliger Haare entwickelt.
Um Ihr natürliches Volumen zu vergrößern und Ihre
Locken beizubehalten, halten Sie den Haartrockner
senkrecht, wenn Sie Ihre Haare trocknen.
Setzen Sie die Diusornger in das Haar, sodass sie die
Kopfhaut berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz
volles Volumen.
Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft
gleichmäßig im Haar zu verteilen.
Durch die sanften, weichen Massagestifte bietet der
Diusor eine Massagefunktion.
Nach dem Gebrauch:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
und lassen Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( g ) vom Gerät, um
Haare und Staub zu entfernen.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an
der Aufhängeöse aufhängen (
f ).
3 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
(www.philips.com/support), oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ
3KLOLSVƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵ
ưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
1 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ.
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƭƩưƴƞƱƥƲ
ƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲƳƪƥƽƧưƯƵ
ưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƫư
ƆƜƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơ
ưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼƝƭơ
ƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵ
ƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭƴƯƵƲ
ƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơươƩƤƩƜ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
ƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜ
ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼ
ƜƫƫƯƵƲƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ
3KLOLSVƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƆƜƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ
ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
ƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ.
ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơ
ƳƥƝƭơƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯ
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞ
ơưƼƬƧƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơ
ƬưƯƱƥƟƭơơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧ
ƣƩơƴƯƷƱƞƳƴƧ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơ
ơưƯƱƱƟƬƬơƴơƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥ
ƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧ
ƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
2 ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲcƪơƩƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲ
ơƝƱơ
dƳƴƧƭƥưƩƨƵƬƧƴƞƨƝƳƧƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƴƯƵƪƱƽƯƵ
ơƝƱơ
aƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơưƯƵƨơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƩƴƯ
ƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲƬƥƴƜƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƞƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƅƩơƪƼưƴƧƲ ƒƽƨƬƩƳƧ ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƉƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƇƥƳƴƼ
ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƢƱƥƣƬƝƭƹƭƬơƫƫƩƾƭ
7KHUPR%DODQFH
ƐơƩƳƨƧƴƞƱơƲ
7KHUPR%DODQFH
ươƱơƪƯƫƯƵƨƥƟƤƩơƱƪƾƲ
ƪơƩƱƵƨƬƟƦƥƩơƭƜƫƯƣơ
ƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơơƝƱơ
ƤƩơƳƶơƫƟƦƯƭƴơƲƢƝƫƴƩƳƴƯ
ƳƴƝƣƭƹƬơ
ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƬƥƬƝƴƱƩơƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƬƥ
ơươƫƞƱƯƞơƝƱơ
ƒƯƞơƝƱơ
ƊƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƂươƫƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
ƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ7XUER b
ƣƩơơƪƼƬƧƬƥƣơƫƽƴƥƱƧƱƯƞơƝƱơ
» ƈƥƭƤƥƩƪƴƩƪƞƫƵƷƭƟơ/('ƴƯƵơƩƳƨƧƴƞƱơ7KHUPR%DODQFH
e
ƨơơƭƜƸƥƩƼƴơƭƧƱƽƨƬƩƳƧƥƟƭơƩƥưƩƫƥƣƬƝƭƧƪơƩƨơƭƩƾƳƥƴƥƪƱƽơ
ƦƥƳƴƞƱƯƞơƝƱơƭơƢƣơƟƭƥƩơưƼƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
» ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƣƩơưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧ
ƪơƩƫƩƣƼƴƥƱƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơƆƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơƼƴơƭƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƴƟƨƥƴơƩƳƥƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƍưƯƱƥƟƭơơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơ
ƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜưƯƵƯƶƥƟƫƥƴơƩƳƴơƩƼƭƴơƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼ
ƪơƩưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
ƖƵƳƯƽƭơưƯƵƪƜƭƥƩƬơƳƜƦi
ƈƶƵƳƯƽƭơưƯƵƪƜƭƥƩƬơƳƜƦƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟƥƩƤƩƪƜƣƩơƭơ
ƳƴƥƣƭƾƭƥƩơươƫƜƴƼƳƯƴơƟƳƩơƼƳƯƪơƩƴơƳƣƯƵƱƜƞƳươƳƴƜƬơƫƫƩƜ
ƄƩơƭơƥƭƩƳƷƽƳƥƴƥƴƯƶƵƳƩƪƼƳơƲƼƣƪƯƪơƩƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥƴƩƲ
ƬưƯƽƪƫƥƲƳơƲƳƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪƱơƴƾƭƴơƲƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
ƪƜƨƥƴơ
ƄƩơƭơưƱƯƳƨƝƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƩƲƱƟƦƥƲƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲƶƵƳƯƽƭơƲ
ƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƝƴƳƩƾƳƴƥƭơƝƱƷƯƭƴơƩƳƥƥươƶƞƬƥƴƯƤƝƱƬơ
ƴƧƲƪƥƶơƫƞƲ
ƋƜƭƴƥưƥƱƩƳƴƱƯƶƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƪơƴơƭƥƟƬƥƴƥƴƯ
ƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƈƶƵƳƯƽƭơƬưƯƱƥƟƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴơƩƪơƩƣƩơơươƫƼƬơƳƜƦƳƴƯ
ƪƥƶƜƫƩƷƜƱƧƳƴƩƲƬơƫơƪƝƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭƳƥƬƩơƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơ
ƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơgơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ

f
3 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a
Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece
Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No utilice
este aparato cerca del
agua ni cerca de bañeras,
duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan
agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el aparato se calienta
en exceso, se apaga
automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para
asegurarse de que no estén
obstruidas con pelusas, pelos,
etc.
Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido
por Philips, por un centro de
servicio autorizado por Philips
o por personal cualicado, con
el n de evitar situaciones de
peligro.
Este aparato puede ser usado
por niños a partir de ocho años,
por personas con capacidad
física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios siempre
que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el aparato
de forma segura y conozcan los
riesgos que conlleva su uso. No
permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza
ni el mantenimiento a menos
que lo hagan bajo supervisión.
Como protección adicional,
aconsejamos que instale en
el circuito que suministre al
cuarto de baño un dispositivo
de corriente residual (RCD). Este
RCD debe tener una corriente
operacional residual que no
exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
Para evitar descargas eléctricas,
no introduzca objetos metálicos
por las rejillas de aire.
No bloquee nunca las rejillas
del aire.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje
indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la
red eléctrica local.
No utilice este aparato para
otros nes distintos a los
descritos en este manual.
No utilice el aparato sobre
cabello articial.
Nunca deje el aparato sin
vigilancia cuando esté
enchufado a la red eléctrica.
No utilice nunca accesorios
ni piezas de otros fabricantes
o que Philips no recomiende
especícamente. Si lo hace,
quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
No tire del cable de
alimentación después de cada
uso. Desenchufe siempre el
aparato sujetándolo por la
clavija.
No utilice el aparato con las
manos mojadas.
Lleve siempre el aparato
a un centro de servicio
autorizado por Philips para su
comprobación y reparación. Las
reparaciones llevadas a cabo
por personal no cualicado
pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas
para el usuario.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Medioambiental
Este símbolo signica que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/
UE). Siga la normativa de su país con respecto a
la recogida de productos eléctricos y electrónicos.
El correcto desecho de los productos ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
2 Secado del cabello
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Ajuste el botón de temperatura ( c ) y el de ujo de aire
(
d ) en la posición deseada. Mantenga pulsado el botón
de ujo de aire frío
( a ) para jar el peinado con aire
frío después del secado o moldeado.
Interruptor Posición Función
Temperatura
Calor
Seca el cabello mojado
rápidamente
ThermoBalance
Con el sensor
ThermoBalance, se
controla y ajusta
continuamente la
temperatura del aire,
para garantizar un
secado óptimo
Séquese el pelo con una
temperatura cuidadosa
Flujo de aire
Flujo de aire fuerte para
un secado rápido
Flujo de aire suave para
dar forma
Apagado
También puede usar el botón turbo ( b ) para un ujo
de aire más potente.
» El indicador LED ThermoBalance
( e ) se activará al
seleccionar el ajuste y podrá notar el ujo de aire caliente
o frío del secador.
» El aparato cuenta con una función iónica que
proporciona un brillo adicional y reduce el encrespado.
Se activará automáticamente al encender el aparato. Los
iones pueden producir un olor especial. Es normal, lo
causan los iones generados.
Difusor de masaje ( i )
El difusor de masaje está especialmente diseñado para
secar suavemente tanto el cabello liso como el cabello
rizado u ondulado.
Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos,
sostenga el secador verticalmente para secar el cabello.
Para dar volumen desde la raíz, introduzca las púas en el
cabello de modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo.
Efectúe movimientos circulares con el aparato para
distribuir el aire caliente por el cabello.
Puede disfrutar de una función de masaje con el difusor
gracias a sus puntas suaves.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que
se enfríe.
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire ( g ) del aparato
para eliminar los pelos y el polvo.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
puede colgarlo por su anilla (
f ).
3 Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite el
sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote
osoitteessa www.Philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
se myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä
laitetta veden lähellä.
Jos käytät laitetta
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen,
sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: älä käytä
laitetta kylpyammeen,
suihkun, altaan tai
muiden vesiastioiden
lähellä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.
Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota
laite pistorasiasta ja anna sen
jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään
ole kertynyt esimerkiksi nukkaa
tai hiuksia.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
se on oman turvallisuutesi
vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä
tai muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme
asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen
jäännösvirran on oltava
alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin
metalliesineitä, ettet saa
sähköiskua.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä
ei saa peittää.
Varmista ennen laitteen
liittämistä, että laitteeseen
merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin
tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta
hiuslisäkkeisiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan,
älä jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita
kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia,
takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Älä vedä laitteen virtajohdosta
laitteen käytön jälkeen. Irrota
laitteen pistoke pistorasiasta
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Toimita laite vianmääritystä
ja korjaamista varten
Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus
saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita laitteen
käyttäjälle.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta
ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana (2012/19/EU). Noudata maasi sähkö-
ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä
koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2 Hiusten kuivaaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Aseta lämpötilakytkin ( c ) ja puhallusvoimakkuuden
kytkin (
d ) sopivaan asentoon. Paina viileän
puhallusilman valitsinta
( a ) ja viimeistele kampaus
kuivauksen tai muotoilun jälkeen viileällä puhallusilmalla.
Kytkin Asento Toiminto
Lämpötila
Kuuma
Kuivaa hiukset nopeasti
suihkun jälkeen
ThermoBalance
ThermoBalance-anturi
valvoo ilman lämpötilaa
jatkuvasti ja säätää
sitä optimaalisen
kuivaustuloksen
takaamiseksi
Kuivaa hiukset
hellävaraisesti
lämpimällä ilmalla
Ilmanvirtaus
Voimakas puhallus
nopeaan kuivatukseen
Kevyt puhallus ja
muotoilu
Virran katkaiseminen
Turbopainiketta ( b ) painamalla saat erittäin
voimakkaan ilmavirran.
» ThermoBalance-LED-merkkivalo
( e ) syttyy, kun
asetus valitaan, ja tunnet puhaltimen puhaltavan viileää/
kuumaa ilmaa.
» Laite, jossa on ionikäsittelytoiminto, lisää hiusten kiiltoa
ja vähentää karheutta. Se aktivoituu automaattisesti, kun
laitteeseen kytketään virta. Ionit saattavat tuottaa erityistä
hajua. Se on normaalia ja johtuu ioneista.
Hierova diuusori (
i )
Hierova diuusori on kehitetty kuivaamaan hellästi sekä
suorat että kiharat hiukset.
Voit korostaa hiusten luonnollista tuuheutta ja ylläpitää
kiharoita pitelemällä kuivainta pystysuorassa hiuksia
kuivatessa.
Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin
siten, että ne koskettavat päänahkaa.
Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin
ilma jakautuu tasaisesti hiuksiin.
Diuusorin hellävaraiset ja pehmeät tapit soveltuvat hyvin
pään hierontaan.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota ilmanottoritilä ( g ) laitteesta ja poista hiukset ja
pöly.
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistään (
f ).
3 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on
ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on
maailmanlaajuisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-
jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans
une salle de bains, débranchez-
le après utilisation car la
proximité d’une source d’eau
constitue un risque, même
lorsque l’appareil est hors
tension.
AVERTISSEMENT :
n’utilisez pas l’appareil
près d’une baignoire,
d’une douche, d’un
lavabo ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.
Débranchez toujours l’appareil
après utilisation.
Lorsque l’appareil est
en surchaue, il se met
automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir quelques
minutes. Avant de remettre
l’appareil sous tension, assurez-
vous que les grilles ne sont pas
obstruées par de la poussière,
des cheveux, etc.
Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou
par un technicien qualié an
d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont
les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de
connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils aient pris
connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans
surveillance.
Pour plus de sécurité, il est
conseillé de brancher l’appareil
sur une prise de courant
protégée par un disjoncteur
diérentiel de 30 mA dans
la salle de bains. Demandez
conseil à votre électricien.
N’insérez aucun objet
métallique dans les grilles d’air
au risque de vous électrocuter.
N’obstruez jamais les grilles
d’air.
Avant de brancher l’appareil,
assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans
un autre but que celui qui est
indiqué dans ce manuel.
N’utilisez pas l’appareil sur
cheveux articiels.
Lorsque l’appareil est sous
tension, ne le laissez jamais
sans surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires
ou de pièces d’un autre
fabricant ou n’ayant pas été
spéciquement recommandés
par Philips. L’utilisation de ce
type d’accessoires ou de pièces
entraîne l’annulation de la
garantie.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de
l’appareil.
Attendez que l’appareil ait
refroidi avant de le ranger.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil
en tenant la che.
N’utilisez pas l’appareil si vous
avez les mains mouillées.
Conez toujours l’appareil
à un Centre Service Agréé
Philips pour vérication ou
réparation. Toute réparation
par une personne non qualiée
peut s’avérer dangereuse pour
l’utilisateur.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.
Environnement
Ce symbole signie que ce produit ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/
UE). Respectez les règles en vigueur dans votre
pays pour la mise au rebut des produits électriques
et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à
préserver l’environnement et la santé.
2 Séchage de vos cheveux
1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
2 Réglez le thermostat ( c ) et l’interrupteur du ux d’air
(
d ) sur la position voulue. Maintenez enfoncé le bouton
du ux d’air froid
( a ) pour xer votre coiure après le
séchage ou la mise en forme.
Bouton Réglage Fonction
Température
Chaud
Séchez rapidement vos
cheveux à la sortie de la
douche.
ThermoBalance
Le capteur
ThermoBalance contrôle
et ajuste en permanence
la température de
l'air, pour un séchage
optimal.
Permet de sécher vos
cheveux délicatement à
l'air chaud
Flux d'air
Flux d'air puissant pour
un séchage rapide
Flux d'air doux modéré
pour la mise en forme
Arrêt
Vous pouvez également utiliser le bouton Turbo ( b )
pour obtenir un ux d’air plus puissant.
» Le voyant ThermoBalance
( e ) s’allume lorsque le
réglage est sélectionné. Vous ressentirez un ux d’air
froid/chaud.
» L’appareil avec fonction ionisante ore une brillance
exceptionnelle et réduit les frisottis. La fonction s’active
automatiquement lorsque l’appareil est mis sous tension.
Les ions peuvent dégager une odeur particulière. Ce
phénomène est normal et est dû à la diusion d’ions.
Diuseur massant (
i )
Le diuseur massant permet de sécher en douceur les
cheveux lisses, bouclés et ondulés.
Pour améliorer votre volume naturel et conserver vos
boucles, maintenez le sèche-cheveux verticalement
lorsque vous vous séchez les cheveux.
Pour donner du volume aux racines, introduisez les
pointes du diuseur dans vos cheveux jusqu’à ce qu’elles
touchent le cuir chevelu.
Eectuez des mouvements circulaires avec l’appareil pour
diuser de l’air chaud dans vos cheveux.
Le diuseur ore une fonction de massage grâce à ses
tiges de soin douces.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Détachez la grille d’entrée d’air ( g ) de l’appareil pour
retirer les cheveux et la poussière.
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
par son anneau de suspension (
f ).
3 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires
ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
votre revendeur Philips.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang
ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.
com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini di dekat air.
Bila alat digunakan di kamar
mandi, cabutlah stekernya
setelah digunakan karena dekat
dengan air dapat menimbulkan
risiko, sekalipun alat telah
dimatikan.
PERINGATAN: Jangan
gunakan alat ini di dekat
bak mandi, pancuran,
bak atau tempat berisi air
lainnya.
Selalu mencabut steker setiap
kali selesai menggunakan alat.
Jika terlalu panas, alat akan
mati secara otomatis. Cabut
steker alat lalu biarkan dingin
selama beberapa menit.
Sebelum Anda menghidupkan
kembali alat ini, periksa kisi-
kisi untuk memastikan tidak
tersumbat bulu, rambut, dll.
Jika kabel listrik rusak, maka
harus diganti oleh Philips,
pusat layanan resmi Philips
atau orang yang mempunyai
keahlian sejenis agar terhindar
dari bahaya.
Alat ini dapat digunakan oleh
anak-anak di atas 8 tahun
dan orang dengan cacat sik,
indera atau kecakapan mental
yang kurang atau kurang
pengalaman dan pengetahuan
jika mereka diberi pengawasan
atau petunjuk mengenai cara
penggunaan alat yang aman
dan mengerti bahayanya. Anak-
anak dilarang memainkan alat
ini. Pembersihan dan perawatan
tidak boleh dilakukan oleh
anak-anak tanpa pengawasan.
Untuk perlindungan tambahan,
kami sarankan Anda memasang
Residual Current Device
(RCD) pada sirkuit listrik yang
memasok listrik ke kamar
mandi. RCD ini harus memiliki
arus operasi residu terukur yang
tidak boleh lebih dari 30 mA.
Mintalah saran kepada petugas
yang memasang alat ini.
Jangan memasukkan barang
logam ke dalam kisi-kisi udara
untuk menghindari kejutan
listrik.
Jangan sekali-kali menutup
kisi-kisi udara.
Sebelum Anda menghubungkan
alat, pastikan voltase yang
ditunjukkan pada alat sesuai
dengan voltase listrik di tempat
Anda.
Jangan gunakan alat untuk
keperluan selain yang
diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
Jangan menggunakan alat pada
rambut tiruan.
Bila alat telah terhubung
ke listrik, jangan sekali-kali
meninggalkannya tanpa
diawasi.
Jangan sekali-kali
menggunakan aksesori
atau komponen apa pun
dari produsen lain atau
yang tidak secara khusus
direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan
aksesori atau komponen
tersebut, garansi Anda menjadi
batal.
Jangan melilitkan kabel listrik
pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah
dingin sebelum menyimpannya.
Jangan menarik kabel listrik
setelah penggunaan. Selalu
cabut alat dengan memegang
stekernya.
Jangan operasikan alat dengan
tangan yang basah.
Bawalah selalu alat ke pusat
servis resmi Philips untuk
diperiksa atau diperbaiki.
Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli
dapat sangat merugikan bagi
penggunanya.
Télécharger mode d’emploi en Français (PDF, 0.58 MB)
(Tenez compte de l’environnement et imprimez ce manuel uniquement si c’est vraiment nécessaire)

Loading…

Évaluation

Dites-nous ce que vous pensez du Philips BHD186 Sèche-cheveux en laissant une note de produit. Vous voulez partager vos expériences avec ce produit ou poser une question ? Veuillez laisser un commentaire au bas de la page.
Etes-vous satisfait du Philips BHD186 Sèche-cheveux ?
Oui Non
Soyez le premier à évaluer ce produit
0 évaluations

Joignez-vous à la conversation sur ce produit

Ici, vous pouvez partager ce que vous pensez du Philips BHD186 Sèche-cheveux. Si vous avez une question, lisez d’abord attentivement le mode d’emploi. La demande d’un mode d’emploi peut être effectuée en utilisant notre formulaire de contact.

En savoir plus sur ce mode d’emploi

Nous comprenons qu’il est agréable d’avoir un mode d’emploi papier pour vos Philips BHD186 Sèche-cheveux. Vous pouvez toujours télécharger le mode d’emploi depuis notre site Web et l’imprimer vous-même. Si vous souhaitez disposer d’un mode d’emploi original, nous vous recommandons de contacter Philips. Ils pourront peut-être fournir un mode d’emploi original. Recherchez-vous le mode d’emploi de votre Philips BHD186 Sèche-cheveux dans une autre langue ? Choisissez votre langue préférée sur notre page d’accueil et recherchez le numéro de modèle pour voir si nous l’avons disponible.

Caractéristiques

Marque Philips
Modèle BHD186
Catégorie Sèche-cheveux
Type de fichier PDF
Taille du fichier 0.58 MB

Tous les modes d’emploi pour Philips Sèche-cheveux
Plus de modes d’emploi de Sèche-cheveux

Foire aux questions sur Philips BHD186 Sèche-cheveux

Notre équipe d’assistance recherche des informations utiles sur les produits et des réponses aux questions fréquemment posées. Si vous trouvez une inexactitude dans notre foire aux questions, veuillez nous le faire savoir en utilisant notre formulaire de contact.

Que fait un sèche-cheveux ionique ? Vérifié

Beaucoup de sèche-cheveux modernes ont une fonction ionique. Cette fonction utilise des ions négatifs pour protéger les cheveux et éviter qu’ils ne deviennent statiques.

Cela a été utile (136) En savoir plus

Quelle est la distance optimale entre mes cheveux et le sèche-cheveux ? Vérifié

Il est préférable d’utiliser le sèche-cheveux à une distance d’environ 20 centimètres.

Cela a été utile (70) En savoir plus

Puis-je enrouler le cordon autour de l'appareil après utilisation ? Vérifié

Il vaut mieux ne pas le faire, car cela peut endommager le cordon. La meilleure chose à faire est d'enrouler le cordon comme il l'était lorsque le produit a été emballé.

Cela a été utile (68) En savoir plus
Mode d’emploi Philips BHD186 Sèche-cheveux

Produits connexes

Catégories associées