Mode d’emploi Tristar WK-3380 Bouilloire

Besoin d'un mode d’emploi pour votre Tristar WK-3380 Bouilloire ? Ci-dessous, vous pouvez consulter et télécharger gratuitement le mode d’emploi PDF en français. Ce produit a actuellement 5 questions fréquemment posées, 0 commentaires et 0 votes. Si ce n'est pas le mode d’emploi que vous souhaitez, veuillez nous contacter.

Votre produit est défectueux et le mode d’emploi n’offre aucune solution ? Rendez-vous à un Repair Café pour obtenir des services de réparation gratuits.

Mode d’emploi

Loading…

WK3380
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
2
3
SERVICE.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
Children shall not play with the appliance.
This appliance shall not be used by children.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children.
If the kettle is overfilled, boiling water may be
ejected.
Do not remove the lid while the water is
boiling.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
PARTS DESCRIPTION
1. Cover
2. Handle
3. On/ off switch with power indicator light
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Before the first use boil a full kettle of water to clean the kettle and
discard this water.
USE
Always remove the kettle from the base when filling it, this to avoid
water dripping into the base.
Make sure the water level will never exceed the maximum level
marker.
If not enough water is used, the kettle will switch off, with too much
water it may boil over. Switch the device on by pressing at the on/off
switch. The indicator light will be illuminated. Once the water has
boiled, the on/off switch returns automatically to the off position.
If the appliance is accidentally switched on when empty, the boil-dry
protection will automatically switch it off. Adding cool water will cool
the boil-dry protection mechanism which enables you to use the kettle
as normal.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Use a soft damp cloth to clean the housing of the device.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the kettle and base in water or any other liquids.
The device should be regularly decalcified. Use a descaling product
which is suitable for household appliances.
Rinse the kettle several times with clean water after descaling.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
service.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer
buiten bereik van kinderen.
Indien de waterkoker te vol zit, kan er kokend
water uit lopen.
Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Deksel
2. Handvat
3. Aan/uit-schakelaar met stroomindicatielampje
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
voltage overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Kook voor het eerste gebruik eerst een volle kan water om de kan te
reinigen. Gooi dit water weg.
GEBRUIK
Verwijder voor het vullen altijd de waterkoker van de basis om te
voorkomen dat er water in de basis druppelt.
Zorg ervoor dat het waterniveau nooit boven de maximummarkering
komt.
Bij te weinig water zal de waterkoker uitschakelen. Bij te veel water kan
het water overkoken. Schakel het apparaat in door op de aan/uit-
schakelaar te drukken. Het indicatielampje gaat branden. Zodra het
water kookt, gaat de aan/uit-schakelaar automatisch terug naar de uit-
stand.
Indien het apparaat per ongeluk leeg wordt ingeschakeld, schakelt de
droogkookbeveiliging het apparaat automatisch uit. Door het toevoegen
van koud water koelt de droogkookbeveiliging af en kunt u de waterkoker
weer op normale wijze gebruiken.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Gebruik een zachte vochtige doek om de behuizing van het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
Dompel de waterkoker en de basis nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt. Gebruik een
ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor huishoudelijke apparaten.
Spoel na het ontkalken de waterkoker een aantal keer met schoon water.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
Fermes.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par les
enfants. Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants.
De l’eau bouillante peut se déverser si la
bouilloire est trop pleine.
N'ouvrez pas le couvercle pendant l’ébullition
de l’eau.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide .
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle
2. Poignée
3. Bouton Marche/Arrêt (On/Off) avec voyant lumineux
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
local avant de connecter l'appareil.Tension220V-240V 50/60Hz)
Faites bouillir une bouilloire d’eau avant la première utilisation pour
nettoyer la bouilloire et jetez cette eau.
UTILISATION
Retirez toujours la bouilloire de la base pour la remplir. Vous évitez ainsi
les gouttes sur la base.
Veillez à ne jamais dépasser le niveau d’eau au-delà du repère
maximum d’eau.
S’il n’y a pas suffisamment d’eau, la bouilloire s’éteint et s’il y en a trop,
l’eau déborde. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur
l'’interrupteur marche/arrêt. Le témoin s'allume. Dès que l'eau a bouilli,
l’interrupteur marche/arrêt revient automatiquement en position d'arrêt.
Si l'appareil est accidentellement mis en marche alors qu'il est vide, la
protection contre l'ébullition à sec se déclenche automatiquement.
Ajoutez de l'eau pour refroidir le mécanisme de protection contre
l'ébullition à sec afin de pouvoir utiliser la bouilloire normalement.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer les surfaces de l’appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N’immergez jamais la bouilloire et le socle dans l’eau ou tout autre
liquide.
L'appareil doit être détartré régulièrement. Utilisez un détartrant adapté
aux appareils électroménagers.
Après le détartrage, rincez plusieurs fois la bouilloire avec de l’eau
propre.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet
werden. Halten Sie das Gerät und sein
Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von
Kindern.
Wenn der Wasserkocher überfüllt wird, kann
kochendes Wasser austreten.
Den Deckel nicht abnehmen, während das
Wasser kocht.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Abdeckung
2. Griff
3. Ein-/Aus-Schalter mit Betriebsanzeige
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz)
Vor Erstinbetriebnahme füllen Sie den Wasserkocher vollständig mit
Wasser und kochen es, um den Wasserkocher zu reinigen, dann
schütten Sie das Wasser weg.
GEBRAUCH
Nehmen Sie den Wasserkocher zum Auffüllen immer von der Basis ab,
um zu vermeiden, dass Wasser in die Basis tropft.
Der Wasserstand darf die maximale Wasserstandmarkierung niemals
überschreiten.
Bei zu wenig Wasser schaltet der Wasserkocher aus, bei zu viel Wasser
kann es überkochen. Schalten Sie das Gerät durch Druck auf den Ein-/
Aus-Schalter ein. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Sobald das Wasser
kocht, stellt sich der Ein-/Aus-Schalter automatisch auf aus zurück.
Wird das Gerät im leeren Zustand versehentlich eingeschaltet, schaltet
der Trockengehschutz das Gerät automatisch aus. Wenn Sie kaltes
Wasser einfüllen, wird der Trockengehschutz abgekühlt, und Sie können
den Wasserkocher wieder ganz normal verwenden.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Reinigen Sie das Gerätegehäuse mit einem weichen und feuchten Tuch.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Den Wasserkocher und die Basis niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten tauchen.
Das Gerät sollte regelmäßig entkalkt werden. Verwenden Sie einen für
Haushaltsgeräte geeigneten Entkalker.
Nach dem Entkalken den Wasserkocher mehrere Male mit sauberem
Wasser ausspülen.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Este aparato se ha diseñado para el uso en el
hogar y en aplicaciones similares, tales como:
Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos
de trabajo.
Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
Entornos de tipo casa de huéspedes.
Granjas.
Los niños no pueden jugar con el aparato.
Este aparato no debe ser utilizado por niños.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños.
Si el hervidor se llena en exceso, el agua
hirviendo puede ser expulsada.
No retire la tapa cuando el agua está hirviendo.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Cubierta
2. Asa
3. Interruptor de encendido/apagado con piloto indicador
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
la tensión local antes de conectarlo.Tensión220V-240V 50/60Hz)
Antes de utilizar el aparato por primera vez, hierva una jarra de agua
llena para limpiar la jarra y deseche esta agua.
USO
Retire siempre la jarra de la base cuando la llene; de esta forma, evitará
que gotee agua hacia la base.
Télécharger mode d’emploi en Français (PDF, 0.26 MB)
(Tenez compte de l’environnement et imprimez ce manuel uniquement si c’est vraiment nécessaire)

Loading…

Évaluation

Dites-nous ce que vous pensez du Tristar WK-3380 Bouilloire en laissant une note de produit. Vous voulez partager vos expériences avec ce produit ou poser une question ? Veuillez laisser un commentaire au bas de la page.
Etes-vous satisfait du Tristar WK-3380 Bouilloire ?
Oui Non
Soyez le premier à évaluer ce produit
0 évaluations

Joignez-vous à la conversation sur ce produit

Ici, vous pouvez partager ce que vous pensez du Tristar WK-3380 Bouilloire. Si vous avez une question, lisez d’abord attentivement le mode d’emploi. La demande d’un mode d’emploi peut être effectuée en utilisant notre formulaire de contact.

En savoir plus sur ce mode d’emploi

Nous comprenons qu’il est agréable d’avoir un mode d’emploi papier pour vos Tristar WK-3380 Bouilloire. Vous pouvez toujours télécharger le mode d’emploi depuis notre site Web et l’imprimer vous-même. Si vous souhaitez disposer d’un mode d’emploi original, nous vous recommandons de contacter Tristar. Ils pourront peut-être fournir un mode d’emploi original. Recherchez-vous le mode d’emploi de votre Tristar WK-3380 Bouilloire dans une autre langue ? Choisissez votre langue préférée sur notre page d’accueil et recherchez le numéro de modèle pour voir si nous l’avons disponible.

Caractéristiques

Marque Tristar
Modèle WK-3380
Catégorie Bouilloires
Type de fichier PDF
Taille du fichier 0.26 MB

Tous les modes d’emploi pour Tristar Bouilloires
Plus de modes d’emploi de Bouilloires

Foire aux questions sur Tristar WK-3380 Bouilloire

Notre équipe d’assistance recherche des informations utiles sur les produits et des réponses aux questions fréquemment posées. Si vous trouvez une inexactitude dans notre foire aux questions, veuillez nous le faire savoir en utilisant notre formulaire de contact.

Quel est ce filtre dans ma bouilloire ? Vérifié

Il sert à retenir les morceaux de calcaire en vrac qui pourraient s’être accumulés au fil du temps

Cela a été utile (406) En savoir plus

La bouilloire ne finit pas et continue à bouillir, que dois-je faire ? Vérifié

Dans de nombreux cas, le couvercle de la bouilloire n’était pas correctement fermé. Si on laisse la chaleur s’échapper, la bouilloire continuera à bouillir. Si cela ne résout pas le problème, vous devez contacter le fabricant ou un mécanicien.

Cela a été utile (267) En savoir plus

Puis-je faire bouillir moins que la quantité minimale d’eau ? Vérifié

Non. Si vous faites bouillir une quantité d’eau inférieure à la quantité d’eau minimale, la sonde de température risque de ne pas fonctionner correctement. Cela pourrait empêcher la bouilloire de s’éteindre au point d’ébullition, ce qui pourrait entraîner des situations dangereuses.

Cela a été utile (117) En savoir plus

Est-il efficace de remplir une bouilloire avec de l’eau chaude provenant du robinet ? Vérifié

Non. Pour amener l’eau chaude au robinet, il est souvent nécessaire d’évacuer d’abord l’eau froide, qui sera gaspillée. En outre, les tuyaux rempliront la même quantité d’eau chaude qui ne sera pas utilisée et se refroidira, ce qui entraînera une perte d’énergie. C’est pourquoi il est préférable de remplir une bouilloire d’eau froide.

Cela a été utile (75) En savoir plus

Puis-je faire bouillir plus que la quantité maximale d’eau ? Vérifié

Non. Si vous faites bouillir une quantité d’eau qui dépasse la quantité maximale, la bouilloire risque de déborder. Cela peut entraîner des situations potentiellement dangereuses.

Cela a été utile (70) En savoir plus
Mode d’emploi Tristar WK-3380 Bouilloire

Produits connexes

Catégories associées